زورآزمایی پراید با  وانت نیسان در نهایت با برتری پراید به پایان رسید