برخی پولدارهای تهران با بنزهای خود یک کارناوال به راه انداحتند تا نشان دهند که خودروی بنز را بیشتر از سایر خودروها قبول دارند