تصویر زیر مربوط به خودروی پرایدی است که بر اثر ترمز شدید به این شکل درامده است