تصویری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهد محل پارکینگ خودروی زنان از محل پارکینگ خودروی مردان کاملا جداسازی و اختصاصی شده است