شنیده ها حاکی از آن است که بازیگر مشهور کیانو ریوز تا زمانی که توان دارد به فعالیت خود ادامه می‌دهد