فغانی یکی از موفق ترین قضاوت هایش در فوتبال را تجربه کرد دیدار آلمان و مکزیک که منجر به شکست آلمان شد