تصویر زیر مربوط به خودروی پرایدی است که بر اثر ترمز شدید به این شکل درامده استRelated image

 دارندگان خودروی پراید باید به این مهم توجه داشته باشند که این خودرو مناسب سرعت زیاد و ترمز ناگهانی نمی باشد