بزرگ ترین و عجیب ترین تومور مغزی در جهان متعلق به یک مردجوان هندی استجراحی بزرگترین تومور مغزی جهان +عکس

این مردجوان سه سال با این تومور زندگی کرده است و گفته می شود وزنی حدود یک کیلو نیم دارد