فلور نظری با تصویری که از خود منتشر کرد وارد حاشیه های جالبی از جمله ورود به صنعت کشاورزی یا طرفداری تیم تراکتورسازی هلند شد

فلور نظری با انتشار تصویر زیر نوشت:

زندگی خلاصه‌ایست از:

ناخواسته به دنیا آمدن

ناگهان بزرگ شدن...

مخفیانه گریستن...

تفریح شاد فلور نظری در هلند