آیا  بانوان می توانند گواهینامه موتور بگیرند  شرایط گرفتن گواهینامه موتور بانوان چگونه است؟   با توجه به تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان اختصاص داده شده است