مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری افراد مجرد و متاهل بر اساس مدت زمان اشتغال در ادامه مطلب

 
  • اگر شما دارای ۶ ماه تا ۲۴ ماه سابقه پرداخت حق بیمه هستید و مجرد باشید، حداکثر ۶ ماه مقرری بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد.
  • اگر شما دارای ۶ ماه تا ۲۴ ماه سابقه پرداخت حق بیمه هستید و متاهل باشید، حداکثر ۱۲ ماه مقرری بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد.
  • اگر شما داری ۲۵ تا ۱۲۰ ماه سابقه پرداخت حق بیمه هستید و مجرد باشید، حداکثر ۱۲ ماه مقرری بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد.
  • اگر شما دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه سابقه پرداخت حق بیمه هستید و متاهل باشید، حداکثر ۱۸ ماه مقرری بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد.
  • اگر شما دارای ۱۲۰ تا ۱۸۰ ماه سابقه پرداخت حق بیمه هستید و مجرد باشید، حداکثر ۱۸ ماه مقرری بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد.
  •  اگر شما دارای ۱۲۰ تا ۱۸۰ ماه سابقه پرداخت حق بیمه هستید و متاهل باشید، حداکثر ۲۶ ماه مقرری به شما پرداخت خواهد شد.
  • اگر شما دارای ۱۸۰ ماه تا ۲۴۰ ماه سابقه پرداخت حق بیمه هستید و مجرد هستید، ۳۶ ماه مقرری به شما پرداخت می شود.
  • اگر شما دارای ۱۸۰ ماه تا ۲۴۰ ماه سابقه پرداخت حق بیمه بوده و متاهل هستید، ۵۰ ماه مقرری به شما پرداخت خواهد شد.