شنیده ها و دیده های در اینستاگرام نویدبخش  حضور یک مربی نچندان مطرح ایتالیایی بر روی نیمکت استقلال است

 استراماچیونی1976 مربی است که احتمال فراوان به نیمکت استقلال خواهد رسید چرا که به توافقات اولیه را مثبت میداند