تصویری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهد محل پارکینگ خودروی زنان از محل پارکینگ خودروی مردان کاملا جداسازی و اختصاصی شده است از آنجایی که نوشته ها به حروف چینی است نشان می دهد که این تصویر مربوط به یکی از کشورهای شرق آسیا می شود
جای پارک مخصوص بانوان +عکس