حمید گودرزی در برنامه من و شما حاضر شد و در قسمتی از برنامه سوال مجری راجب سمانه پاکدل را این گونه پاسخ داد[https://www.aparat.com/v/BrhTk]