طرح بفرمایید دوچرخه در اصفهان آغاز شد و شهروندان اصفهانی خواهند توانست دوچرخه یا موتور برقی را بطور قسطی تهیه کنند