سرانجام انتظارها به پایان رسید و فنیال جام جهانی2018 بین دو تیم فرانسه و کرواسی برگزار خواهد شدفینال جام جهانی2018  طاقت فرسای و سخت بین دو تیم اروپایی دشامپس به دنبال جبران باخت فینال قبلی در یورو و کرواسی دنبال انتقام باخت جام جهانی 1998 انگیزه هایی که بازی جذابی را رقم خواهد زد
[http://negative.ir/127?utm_source=aparat&utm_medium=related&utm_campaign=negative]