داور سرشناس و موفق جام جهانی به یکباره سوژه عکاسان شد و توضیحی در ارتباط با عکس بوسه خود منتشر کردRelated image

فغانی راجب عکس بوسه جنجالی خود گفت که برای دخترش بوسه فرستاده است