سۆال: آیا قضای روزه تابستان را می توان در زمستان بجا آورد؟ جواب: بلی قضای روزه تابستان را می توان در زمستان گرفت و بلندی و کوتاهی روز و شب در این خصوص تأثیر ندارد. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 984)


منبع:https://article.tebyan.net/253617/قضای-روزه-تابستان-را-می-توان-در-زمستان-بجا-آورد-