فغانی یکی از موفق ترین قضاوت هایش در فوتبال را تجربه کرد دیدار آلمان و مکزیک که منجر به شکست آلمان شد 
بدیهیست در چنین شرایطی نسلط بر بازیکنان آلمان بسیار دشوار بود
در تصویری که از زوایای مختلف شکار شده است اقتدار فغانی را در حال نمایش تسلط خود بر روند بازی نشان می دهد که واکنش بازیکن عصبانی آلمان بخوبی مهار شده است