مسدود شدن خیابان های اصلی و ترافیک سنگین به دلیل شادی  فوتبالدوستان آن هم بر اثر یک گل  بخودی از موارد نادری بود که دیشب رخ داد  Image result for ‫شادی و جشن‬‎

نبود یک برنامه مشخص و مکان ورزشی برای شادی مردم موجب مسدود شدن خیابانها برای چندساعت شد