علیرضا جهانبخش قبل از شروع مسابقه با مراکش دعاخوانی کرد Ø¬Ù‡Ø§Ù†Ø¨Ø®Ø´