افزایش روزافزون خودروها و نبود فضای پارک کافی به همراه فرهنگ غلط رانندگی باعث سدمعبرهای فراوان در سطح شهر می گردد به نحوی که رفت و آمد عابرین پیاده با مشکل جدی مواجه شده است Related image